top of page

WeGlow verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden 

WeGlow verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie) Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a ) Toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artik el 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.] Overmaken aan derden niet van toepassing 

Bewaarperiode 
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: 
 - een e-mail te verzenden naar het volgende 
e-mailadres info@weglow.be; 

Direct marketing 
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht 
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 

bottom of page